Radosna Szkola

 

W roku 2011/2012 nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, których zadaniem jest zapewnienie organizacji miejsc zabaw w szkole zgodnie z naturalnymi potrzebami dzieci:

  • potrzeba ruchu usprawniająca np.koordynację wzrokowo-ruchową,
  • sfera edukacyjno – poznawcza usprawniająca motorykę małą, rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania dzieci,
  • praca indywidualna z dzieckiem,
  • wyciszenie i relaks.
  •  

Gotowi na indywidualizację

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła otrzymała fundusze na zakup pomocy dydaktycznych w ramach w/w programu, które mają na celu zapewnić większe szanse edukacyjne uczniom zdolnym i wyrównać szanse uczniom z różnego typu problemami edukacyjnymi.

 

Leonardo Da Vinci

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku. Leonardo da Vinci |

Zespół Placówek Oświatowych „Morska Kraina” w okresie od 01 sierpnia 2012r do 31 maja 2014r bierze udział w Projekcie Mobilności Leonardo da Vinci pt. „INNOVA. Innowacyjne formy wspierania zainteresowań i uzdolnień w edukacji przedszkolnej”. 

 

Erasmus PO WER

W latach 2019-2021 fundacja Morskiej Krainy przeprowadziła projekt dla uczniów Erasmus+ PO WER w ramach akcji rozwoju kompetencji kluczowych-uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowych partnerstw szkół.

 

Erasmus PERFECT

W latach 2019-2021 fundacja Morskiej Krainy przeprowadziła projekt dla Nauczycieli Erasmus+ Perfect w ramach akcji doskonalenia kompetencji językowych w europejskim środowisku edukacyjnym. 

 

Książki naszych marzeń

W roku szkolnym 2015/2016 nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe  i szkoły artystyczne realizujące  kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży -”Książki naszych marzeń”.

 

Europejski program „Owoce i warzywa w szkole” – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40

Owoce i warzywa w szkole

Wszyscy uczniowie w Prywatnej Szkole Podstawowej „Morska Kraina” korzystają z programu OWOCE W SZKOLE. Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.
Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.
Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

 

Utworzenie szkolnego placu zabaw

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w 2014 roku, Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina” – organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową „Morska Kraina” otrzymał wsparcie finansowe na utworzenie szkolnego placu zabaw.

Plac zabaw umożliwia młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw jest przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). W sąsiedztwie szkolnego placu zabaw jest mini-boisko, które wykorzystywane jest do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Plac zabaw urządzony przez szkołę jest bezpieczny. Zastosowano na nim nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami.