„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”
Ludwik Pasteur

Zespół Placówek Oświatowych „Morska Kraina” w okresie od 01 sierpnia 2012r do 31 maja 2014r bierze udział w Projekcie Mobilności Leonardo da Vinci pt. „INNOVA. Innowacyjne formy wspierania zainteresowań i uzdolnień w edukacji przedszkolnej”.

leonardo

Uczenie_sie_logofrse_logo

Celem naszego projektu było podniesienie kompetencji zawodowych jego uczestników, ich wiedzy ogólnej, zdolności komunikacyjnych i językowych oraz kompetencji kluczowych a także wzrost mobilności uczestników projektu. W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy brali udział w szerokim programie przygotowania do udziału w zaplanowanych wymianach (warsztaty metodyczne, konferencje z udziałem naukowców i przedstawicieli MEN, kurs języka angielskiego, lekcje otwarte z udziałem rodziców, itp.), a następnie w zaplanowanych wymianach doświadczeń w organizacjach partnerskich we Włoszech, Niemczech, Portugalii, Grecji i na Malcie. Wyjazdy zagraniczne umożliwiły uczestnikom projektu poznanie programów i ofert edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w odwiedzanych krajach i regionach, innowacyjnych metod kształcenia/wychowania skierowanych do dzieci. Uczestnicy projektu brali udział w prowadzonych zajęciach w przedszkolach, szkołach podstawowych, odbyli spotkania z kadrą kierowniczą placówek przedszkolnych i wczesnoszkolnych, wymieniali doświadczenia z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, poznali systemy organizowania i finansowania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w odwiedzanych krajach, programy ukierunkowane na indywidualny i szeroki program rozwoju zainteresowań małych dzieci a także zasady i formy współpracy z rodzicami, z władzami samorządowymi. Rezultaty projektu zostały upowszechnione przez jego uczestników i dyrekcję ZPO „Morska Kraina” poprzez warsztaty upowszechniające dla zainteresowanych przedszkoli a zaplanowane we wniosku zgłoszeniowym cele projektu zostały w pełni osiągnięte.

Udział w projekcie zwiększył wśród jego uczestników motywację do dalszego doskonalenia zawodowego, rozwijania swojego warsztatu szkoleniowego, uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami.

Poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej chcemy rozwijać ofertę edukacyjną naszych placówek, podnosić ich poziom edukacyjny, wzmacniać swoją pozycję na rynku oraz w środowisku lokalnym.
Zebrane doświadczenia, konfrontacja stosowanych rozwiązań organizacyjnych w różnych krajach pozwoliła na wprowadzanie kolejnych innowacji. Przykładem jest wprowadzenie stanowiska asystenta nauczyciela w młodszych klasach szkolnych (wiek przedszkolny dzieci w naszym kraju) w naszych placówkach, a następnie w całym kraju; współpraca przedszkola ze szkołą w ramach przygotowania dzieci do tzw. gotowości szkolnej- organizowanie tzw. zespołów placówek oświatowych, przykład Morskiej Krainy wdrażany już w całym kraju. Obserwacje, konfrontacja stosowanych praktyk, pozwala na unikanie złych rozwiązań i wdrażanie korzystnych, bez tzw. okresu eksperymentalnego czy przejściowego. Nauczyciele zdobyli rozeznanie w sprawach programowych, kadrowych, metodycznych i podjęli działania w kierunku podnoszenia swoich kwalifikacji. Nawiązała się wymiana internetowa materiałów, prezentowane są sprawozdania z naszej i partnerów działalności edukacyjnej, a prezentacja naszych praktyk i placówek w trzech językach umieszczona jest na stronie internetowej. Udział w projekcie osób ze świata nauki, pozwolił rozpowszechniać zdobyte doświadczenia na płaszczyźnie zdobywania kwalifikacji zawodowych nauczycieli (wykłady na uczelni wyższej), osób zarządzających (debaty , szkolenia kadry kierowniczej), podnoszenia kwalifikacji(szkolenia, kursy nauczycieli) .

Jesteśmy jedną z wiodących placówek przedszkolnych i wczesnoszkolnych w regionie, jedną z przodujących placówek sieci współpracy pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. W badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Kuratorium Oświaty uzyskaliśmy najwyższe oceny: A, A, B – co ma odzwierciedlenie w raporcie do Ministra Edukacji jako przykład wzorcowych praktyk.

Nasze doświadczenia organizacyjne, stosowane metody kształcenia i innowacje pedagogiczne są prezentowane przez Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej jako sprawdzone propozycje, godne naśladowania .

Zrealizowany projekt przyczynił się do ogromnego rozwoju placówki, popularyzacji naszych praktyk i realizowanych programów innowacyjnych. Nauczyciele oprócz konfrontacji wielu płaszczyzn z  zakresu wykonywanego zawodu, znanych praktyk podnieśli swoje umiejętności zawodowe, komunikacyjne, językowe.  Dzięki szansie szerokiej promocji naszych działań, współpracy wielu środowisk edukacyjnych nasze doświadczenia zostały udokumentowane w kilku językach, a nasze działania i otwartość na edukację w innych krajach znajdują uznanie wśród wielu osób i instytucji.. Sfinansowanie tak bogatych doświadczeń przez Program Leonardo da Vinci, pozwala nam na  skoncentrowanie się na kolejnych  inwestycjach w edukację wszystkich dzieci tak w ZPO „Morska Kraina”,  kraju,  jak i na dzielenie się dobrymi praktykami z krajami EU.

Rezultaty projektu zostały upowszechnione przez jego uczestników i dyrekcję ZPO „Morska Kraina” poprzez warsztaty upowszechniające dla zainteresowanych przedszkoli a zaplanowane we wniosku zgłoszeniowym cele projektu zostały w pełni osiągnięte.

Dorota Żurawska-Nowak

Materiały do pobrania:

System edukacyjny w Grecji:  pobierz plik pdf

System edukacyjny na Malcie: pobierz plik pdf

System edukacyjny w Portugalii: pobierz plik pdf

System edukacyjny we Włoszech: pobierz plik pdf