Plan lekcji – aktualizacja 12.03.2020

Szkoła Podstawowa MORSKA KRAINA

Wprowadzenie do planu lekcji oraz organizacji pracy szkoły w roku szkolnym.

  1. Plan lekcji jest opracowany w oparciu o podstawę programową oraz OWN w Morskiej Krainie
  2. Lekcje religii oraz Wychowania do życia w rodzinie są przedmiotami nieobowiązkowymi. – godziny zostaną ostatecznie ustalone po zebranych deklaracjach chętnych uczestników tych zajęć. O uczestnictwie w nich decydują rodzice/opiekunowie składając pisemne deklaracje.
  3. Godziny posiłków i organizacja zostanie przedstawiona w pierwszym tygodniu
  4. Warsztaty, fakultety, kółka zainteresowań, dodatkowe godziny z native speakerem, godziny dodatkowe z języka angielskiego (ewentualnie również z języka hiszpańskiego Erasmus), dodatkowe  zajęcia informatyczne w ramach programu EU – Kołobrzeg. Human, Part and space.- rozpoczną się w październiku.
  5. Organizacja pracy szkoły, całkowite zamknięcie terenu w trakcie zajęć dydaktycznych zostanie przedstawiona na zebraniach klasowych (zamontowany videofon, – otwieranie bramek o określonych godzinach godzinach.

POBIERZ plik pdf – plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020
stan na dzień 12.03.2020 r.

———