Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

szkoła - budynek

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” w Kołobrzegu 2022/2023 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły:
został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program uwzględnia występujące w środowisku szkolnym potrzeby rozwojowe uczniów. Opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczo – profilaktycznej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są z zadaniami i treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz treściami i działaniami wychowawczymi określonymi w programie wychowawczo-profilaktycznym i ramowym nauczania oraz ze Statutem Szkoły.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

  • wyników ewaluacji wewnętrznej,
  • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
  • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
  • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).
  • priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/2023

 

więcej w załączniku (wybierz format, pdf lub docx). 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” w Kołobrzegu 2022/2023 (docx)

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” w Kołobrzegu 2022/2023 (pdf)